Nexus 6谷歌原生机型TTS设置

1.打开“设置”-选择“语言和输入法”

2.选择“文字转语音(TTS)输出”

3.选择“Google文字转语音引擎”

4.选择“安装语音数据包”

5.点击“下载”

6.下载成功